การควบคุม โรคหิว-กระหาย โดยมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2564

การควบคุม โรคหิว-กระหาย โดยมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร

 

640616_b.jpg

๑. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นธรรมชาติ

            • อากาศ • ลม • ฝน • แดด • ลักษณะพื้นที่ • ดิน • ต้นไม้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย

             อากาศบริสุทธิ์ แสงสว่างพอเหมาะ พื้นแข็งแรงไม่ชื้นแฉะ บรรยากาศอบอุ่นภายในห้องอาหาร มีผลต่อการรับรสและการย่อย อาหารอย่างมาก


ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย จากการรู้จริงเรื่องธรรมชาติ

                พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้

 

               ๑. พ่อแม่พาลูกช่วยกันดูแลบริเวณรอบ ๆ ห้องครัว ห้องอาหาร ไม่ให้รกรุงรัง จัดวางสิ่งของไม่ให้บังทิศทางลมและแดด ไม่ให้ถูกฝน สาดจนเป็นเหตุให้ข้าวของเสียหาย

 

               ๒. พ่อแม่พาลูกทำความสะอาด ห้องครัว ห้องอาหาร เช่น ตู้เย็น ตู้กับข้าว อ่างล้างภาชนะ เป็นต้น เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับ กลิ่นไม่สะอาด จัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ โดยวางเป็นหมวดหมู่ ถูกที่ ไม่บังทิศทางลม มีแดดส่อง ฝนไม่สาดสิ่งของเครื่องใช้


               ๓. ขณะพ่อแม่พาลูกทำ ให้ลูกได้เล่น ได้ทดลอง ได้ลองผิด ลองถูก โดยมีพ่อแม่ดูแลให้คำแนะนำ ระมัดระวังไม่ประมาท

 

๒. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต


                • สัตว์เลี้ยง • สัตว์ทั่วไป • สัตว์มีพิษ • สัตว์ร้าย • สัตว์พาหะโรค • สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ

ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อควบคุม โรคหิว–กระหาย


              ทั้งคนและสัตว์ต่างเป็นโรคหิว–กระหายเหมือน ๆ กัน แต่ ต้องไม่กิน ไม่อยู่ร่วมกัน เพราะสัตว์อาจเป็นพาหะของโรค มีพิษ ทำอันตรายแก่คนได้ จึงต้องไม่อยู่ปะปนกัน จะได้ไม่เบียดเบียน รังแก ฆ่ากัน ซึ่งเป็นกรรมชั่ว

 

ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย จากการรู้จริงเรื่องสิ่งมีชีวิต 

               พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้

 

               ๑. พ่อแม่พาลูกจัดที่คัดแยก ที่ทิ้ง ที่กำจัดขยะเศษอาหาร แล้วฝึกลูกทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ถูกที่ และถูกเวลา


               ๒. พ่อแม่พาลูกทำความสะอาดบริเวณและอุปกรณ์ที่ทิ้งขยะ เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวน เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย ไม่ให้มีแหล่งอาหาร ของสัตว์ในที่พักอาศัย สัตว์จะได้ไม่เข้ามารบกวนคน คนจะได้ ไม่รังแกสัตว์

 

๓. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นบุคคลแวดล้อม

              • ตนเอง • สมาชิกครอบครัว • เพื่อนบ้าน • แขกของสมาชิกในครอบครัว

ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับบุคคลแวดล้อม เพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย

                ทุกคนต่างต้องการอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ทุกมื้อ ทุกวัน จึงต่างต้องพึ่งพาช่วยเหลือ มีสัจจะความจริงใจต่อกัน และมีความเคารพในการปฏิสันถารซึ่งกันและกัน

 

ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย จากการรู้จริงเรื่องบุคคลแวดล้อม

                 พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้

 

                 ๑. ฝึกลูกเรียกชื่อบุคคล ชื่อวัตถุสิ่งของ ชื่อสถานที่ ชื่อ เหตุการณ์ให้ถูกต้อง ฝึกลูกบอกเล่าเหตุการณ์ให้ตรงต่อความจริง ที่ลูกได้เห็น ที่ได้กระทำมา ฝึกใช้วาจาให้สุภาพ กล่าวแต่คำที่เป็น ประโยชน์ ไม่พูดส่อเสียด ว่าร้าย กล่าวคำหยาบให้เคืองใจ เพื่อให้มี นิสัยพูดแต่ความจริง ไม่กล่าวคำเท็จ

 

                  ๒. พ่อแม่ฝึกลูกให้ช่วยตนเอง เช่น เตรียมจานช้อนเอง รับประทานอาหารเอง ตักอาหารเอง ฝึกให้บริการเป็นตั้งแต่ตักให้ คุณพ่อ คุณแม่ โดยมีพ่อแม่ร่วมรับประทาน พูดคุยให้กำลังใจ ใส่ใจรับฟังปัญหาของลูก และพูดคุยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

 

                 ๓. ฝึกลูกให้ต้อนรับเชื้อเชิญแขกรับประทานอาหาร เตรียม น้ำร้อน น้ำเย็น ผ้าเย็น อาหาร สถานที่ ดูแลต้อนรับแขกอย่างถูกวิธี

 

๔. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นทรัพยากรใช้สอย


                 • วัตถุดิบประกอบและปรุงอาหาร • อุปกรณ์เครื่องครัว • อาหารเครื่องดื่ม • ห้องครัว ห้องอาหาร  ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับทรัพยากรใช้สอยเพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย

                 อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่า มาจากวัตถุดิบที่สะอาด สด ปรุงใหม่ ๆ ถูกกรรมวิธี อยู่ในภาชนะที่สะอาด จัดวางเป็นระเบียบ

 

ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย จากการรู้จริงเรื่องทรัพยากรใช้สอย

                 พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้

 

                ๑. สอนลูกให้สังเกตอาหารและเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

                ๒. ฝึกลูกช่วยพ่อแม่ประกอบและปรุงอาหารที่ได้สารอาหาร ครบถ้วน

                 ๓. พาลูกทำความสะอาด จัดเก็บข้าวของในห้องครัวและห้อง อาหารหลังใช้งานให้เรียบร้อยทันที ไม่แช่จานชามทิ้งข้ามคืน จัดเก็บ เศษอาหารทิ้งถูกที่ทันที

               ๔. พาลูกทำอย่างอารมณ์ดี ชม เชียร์ ซักถาม ให้ลองทำ  ให้ลูกบอกคุณและโทษ ลูกจะสนุก อารมณ์ดี และคิดพึ่งตนเอง

 

๕. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นระเบียบแบบแผนจริยธรรม


               • การรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร
               • การทำความสะอาดและจัดระเบียบ
               • มารยาทในการพูดและการรับประทานอาหาร


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน เพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย


               แบบแผนที่ถูกต้องตรงต่อความจริงเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยควบคุมโรคหิว-กระหายได้


ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคหิว–กระหาย จากการรู้จริงเรื่องระเบียบแบบแผน


               พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้


                  ๑. พ่อแม่ศึกษาความรู้จริงเรื่อง
                  ๑.๑ สารอาหารที่มีประโยชน์

                  ๑.๒ อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่า
                  ๑.๓ การเลือกซื้อ การประกอบและปรุงอาหารที่ถูกวิธี
                  ๑.๔ การรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร
                  ๑.๕ มารยาทในการพูดและการรับประทานอาหาร
                  ๑.๖ การทำความสะอาดและการจัดระเบียบ 

          
                   ๒. พ่อแม่ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น


                   ๓. พ่อแม่ฝึกลูกให้รับประทานอาหาร ตรงเวลา เป็นเวลา เป็นมื้อ เป็นคราว ไม่กินจุบกินจิบ กินไม่เป็นเวลา เพราะน้ำย่อยมา เป็นเวลา ไม่ใช่มาตลอดเวลา


                   ๔. พ่อแม่หมั่นอบรมลูกว่า เมื่อมีของอร่อย ของพิเศษ แม้ มีน้อยก็ต้องแบ่งปันกัน

 
                   ๕. พ่อแม่ฝึกมารยาทการรับประทานอาหารร่วมกัน การหยิบ จับภาชนะ การตัก การเคี้ยว การกลืน การดื่ม ฯลฯ อีก ๔-๕ คำ จะอิ่ม ให้หยุดแล้วดื่มน้ำตาม เพื่อฝึกการรู้ประมาณในการบริโภค อาหาร


                   ๖. ทุกคนในบ้านต้องตรงเวลาในการรับประทานอาหาร


                   ๗. พ่อแม่พาลูกฝึกทำความสะอาด ฝึกการจัดระเบียบ อุปกรณ์ จาน ชาม โต๊ะอาหาร ฯลฯ


                    ๘. พ่อแม่พาลูกทำให้ถูกตามแบบแผน พร้อมให้เหตุผล ตามหลักความจริง ทำอย่างสนุกสนาน พูดคุย ซักถาม ให้ลูก ได้ลองทำทั้งถูกและผิด

 

 

 

สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก

พระเผด็จ ทตฺตชีโว

คณะวิพากษ์ คณะจัดทำต้นฉบับและหนังสือ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.045259714126587 Mins