ไม่โกหก

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2564

19-6-64-02-b.jpg

ไม่โกหก

ดูก่อนพราหมณ์เเละคฤหบดีทั้งหลาย...

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเรา ด้วยการกล่าวเท็จ

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงทำลายประโยชน์ของคนอื่น ด้วยการกล่าวเท็จ

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่่รักที่ชอบใจเเม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้เเล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาทด้วย

ชักชวนผู้อื่น เพื่อให้งดเว้นจากมุสาวาทด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณ เเห่งการงดเว้นจากมุสาวาทด้วย

วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาม อย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑  หน้า ๒๙๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0073163310686747 Mins