ความต่าง

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2564

17-6-64-3-b.jpg

ความต่าง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยังทางที่ยังไม่เกิด ให้เกิด

ยังประชุมชนให้รู้จักมรรค (ทาง) ที่ใครๆ ไม่รู้จัก

บอกทางที่ยังไม่มีใครบอก

เป็นผู้รู้จักทาง ประกาศทางให้ปรากฎ

ฉลาดในทาง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ก็สาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้ที่ดำเนินไปตามทาง

เป็นผู้ตามมาในภายหลัง

อันนี้เเลเป็นข้อเเปลกกัน

อันนี้เป็นข้อประสงค์ยิ่งกว่ากัน

อันนี้เป็นเหตุทำให้ต่างกัน

ระหว่างพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

กับภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา

พุทธสูตร มก. เล่ม ๒๗ หน้า ๑๓๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014778653780619 Mins