ความรัก

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2563


ความรัก


(ภิกษุ) : ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉย ๆ หัวใจก็เฉย
            บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส


(พระศาสดา) : ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑
                     ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑  เหมือนดอกอุบล และชลชาติ  เมื่อเกิดในน้ำ

                     ย่อมเกิดเพราะ   อาศัยเหตุ ๒ ประการ  คือ น้ำ และเปือกตม ฉะนั้น


สาเกตชาดก มก. เล่ม ๕๗ หน้า ๔๕๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015614183743795 Mins