พูดน้อย ทำมาก

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2563

พูดน้อย ทำมาก


หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์
อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก
แต่เป็นผู้ประมาทแล้ว
ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซร้
เขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล*
เหมือนคนเลี้ยงโค นับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น
ย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครส** ฉะนั้น


หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์
อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อย
แต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรมไซร้
เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว
รู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว
หมดความยึดถือในโลกนี้ หรือในโลกหน้า
เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล


เรื่องภิกษุ ๒ สหาย ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๒๑๓
 

*สามัญผล : ผลดีจากการบวชเป็นสมณะ
**ปัญจโครส : รสที่เกิดจากน้ำนมโค ๕ อย่าง คือ นมสด, นมส้ม, เนยใส, เปรียง (น้ำมัน) และ เนยแข็ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02083398103714 Mins