เกาะ

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2564

29-1-64-3-b.jpg

เกาะ

ดูก่อนอานนท์

ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี

ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดี

จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ

มีตนเป็นที่พึ่ง

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง

คือ มีธรรมเป็นเกาะ

มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่

ภิกษุเหล่าใด เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา

ภิกษุเหล่านั้น จักเป็นผู้เลิศ

คิลานสูตร  มก. ๓๐  หน้า ๓๙๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0078725179036458 Mins