ชาวนา

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2564

2-9-64-4-b.jpg

ชาวนา

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับกสิภารทวาชพราหมณ์ ว่า

พระองค์ก็เป็นชาวนาเหมือนกัน แต่เขาไม่เห็นว่าพระองค์

จะมีเครื่องมืออะไร จึงถามพระองค์ว่าทรงทำนาอย่างไร

ศรัทธาของเราเป็นพืช

ความเพียรของเราเป็นฝน

ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ

หิริของเราเป็นงอนไถ

ใจของเราเป็นเชือก

สติของเราเป็นผาลเเละปฎัก

เราคุ้มครองกาย คุ้มครองวาจา สำรวมในอาหาร

ย่อมกระทำการถอนหญ้า คือ การกล่าวให้พลาดด้วยสัจจะ

ความสงบเสงี่ยมของเราเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลส

ความเพียรของเรานำธุระไปเพื่อธุระ

นำไปถึงเเดนเกษมจากโยคะ ไม่หวนกลับมา

ย่อมถึงสถานที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก

การไถนานั้น เราไถแล้วอย่างนี้

การไถนานั้น ย่อมมีผลเป็นอมตะ

บุคคลไถนานั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

กสิภารทวาชสูตร มก. เล่ม ๔๖ หน้า ๒๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038033167521159 Mins