พระพุทธเจ้าสอนอะไร

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2564

7-3-63-1-b.jpg

พระพุทธเจ้าสอนอะไร


(สัจจกนิครนถ์ทูลถาม)
พระโคดมแนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างไร
และคำสั่งสอนของพระโคดม
เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างไร


(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ)
อัคคิเวสสนะ เราแนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้
และคำสั่งสอนของเรา
เป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย มีส่วนอย่างนี้ว่า
รูปไม่เที่ยง
เวทนาไม่เที่ยง (ความรู้สึก)
สัญญาไม่เที่ยง (ความจำอารมณ์ได้)
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง (ความคิดปรุงแต่ง)
วิญญาณไม่ใช่ตัว (ความรู้แจ้งอารมณ์)
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัว ดังนี้
เราแนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้
และคำสั่งสอนของเรา
เป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย มีส่วนอย่างนี้แล


จูฬสัจจกสูตร มก. เล่ม ๑๙ หน้า ๗๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.089365867773692 Mins