บวชเถิด ประเสริฐสุด

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2564

25-10-64-1-b.png

บวชเถิด ประเสริฐสุด

ภาษิตของอาฬารดาบส อดีตชาติของพระสารีบุตร

มหาบพิตร แม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์

เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา

อาตมภาพก็ได้เห็นแล้ว

อาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย

จึงบวชด้วยศรัทธา

มหาบพิตร มนุษย์ทั้งหลาย ทั้งหนุ่มทั้งแก่ ตายหมด

เหมือนผลไม้ในป่าหล่น ฉะนั้น

อาตมภาพเห็นดังนั้น จึงบวช

ความเป็นสมณะ ไม่ผิด

เป็นสิ่งประเสริฐ

อรรถ. สังขปาลจริยาที่ ๑๐ มก. เล่ม ๗๔ หน้า ๓๖๖

 Total Execution Time: 0.0012316862742106 Mins