ปราชญ์-ปราชญ์

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2564

6-12-64-1-b.jpg

ปราชญ์-ปราชญ์

อุปติสสปริพาชก  (ชื่อเดิมของพระสารีบุตรเถระ) ถามพระอัสสชิเมื่อพบกันครั้งเเรก

(อุป.) : ก็พระศาสดาของท่านสอนอย่างไร เเนะนำอย่างไร? 

(อัส.) :  เราเป็นคนใหม่ บวชยังไม่นาน เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจเเสดงธรรมเเก่ท่านกว้างขวาง เเต่จักกล่าวใจความเเก่ท่านโดยย่อ

(อุป.) :  น้อยหรือมาก นิมนต์กล่าวเถิด ท่านจงกล่าวเเต่ใจความเเก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการใจความอย่างเดียว ท่านจักทำพยัญชนะให้มากทำไม

(อัส.) :  ธรรมเหล่าใดเกิดเเต่เหตุ พระตถาคตทรงเเสดงเหตุเเห่งธรรมเหล่านั้น เเละความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้

ครั้นได้ฟังธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม (บรรลุโสดาบัน) ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ได้เกิดขึ้นเเก่สารีบุตรปริพาชก

วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๖ หน้า ๑๒๓

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012302418549856 Mins