ย่ำธรรมเภรี

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2564

7-12-64-2-b.jpg

ย่ำธรรมเภรี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราพ้นเเล้วจากบ่วงทั้งปวง

ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์

เเม้พวกเธอก็พ้นเเล้วจากบ่วงทั้งปวง

ทั้งที่่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์

พวกเธอจงเที่ยวจาริก

เพื่อประโยชน์เเละความสุขเเก่ชนหมู่มาก

เพื่ออนุเคราะห์โลก

เพื่อประโยชน์เกื้อกูล

เเละความสุขเเก่ทวยเทพเเละมนุษย์

พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป

จงเเสดงธรรมงามในเบื้องต้น

งามในท่ามกลาง

งามในที่สุด

จงประกาศพรหมจรรย์

พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์

สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลี คือ กิเลสในจักษุน้อยมีอยู่

เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เเม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

เพื่อเเสดงธรรม

วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๖ หน้า ๗๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012029647827148 Mins