วิจิกิจฉา

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2564

6-11-64-4-b.jpg

วิจิกิจฉา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง

ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น แห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดก็ดี

เป็นเหตุเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้น

แห่งวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วก็ดี

เหมือนดังอโยนิโสมนสิการ (ความทำในใจโดยไม่แยบคาย)

นี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่แยบคาย

วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นด้วย

วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย

(ส่วนเหตุไม่ให้เกิด คือ ความทำในใจโดยแยบคาย)

ว่าด้วยเหตุเกิดนิวรณ์ ๕ มก. เล่ม ๓๒ หน้า ๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084611574808757 Mins