อุทธัจจกุกกุจจะ

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2564

6-11-64-3-b.jpg

อุทธัจจกุกกุจจะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง

ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งอุทธัจจะกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน รำคาญ)

ที่ยังไม่เกิดก็ดี

เป็นเหตุเป็นไป เพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้น หากอุทธัจจกุกกุจจะ

ที่เกิดแล้วก็ดี เหมือนดังเจตโสอวูปสมะ (ความไม่เข้าไปสงบแห่งจิต ด้วยสมถะและวิปัสสนา) นี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อบุคคลมีจิตไม่เข้าไปสงบแล้ว

อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นด้วย

อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้ว

ย่อมเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย

[ส่วนเหตุไม่ให้เกิด คือ เจตโสอวูปสมะ (ความเข้าไปสงบ

แห่งจิต ด้วยสมถะและวิปัสสนา)]

ว่าด้วยเหตุเกิดนิวรณ์ ๕ มก. เล่ม ๓๒ หน้า ๔๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0079640666643778 Mins