วิธีรับศิษย์

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2564

25-9-64-1-b.jpg

วิธีรับศิษย์

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุ ผู้เป็นศิษย์ของพระอุปเสนวังคันตบุตรรูปหนึ่ง

ดูก่อนภิกษุ ผ้าบังสกุลเป็นที่พอใจของเธอหรือ

(ภิก.) : ผ้าบังสุกุลมิได้เป็นที่พอใจของข้าพระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าข้า

ก็ทำไมเธอจึงได้ทรงผ้าบังสุกุลเล่าภิกษุ

(ภิก.) : พระอุปัชฌายะของข้าพระพุทธเจ้าทรงผ้าบังสกุล ข้าพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงผ้าบังสกุลอย่างนั้นบ้าง พระพุทธเจ้าข้า

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่าน พระอุปเสนวังคันตบุตรว่า


ดูก่อนอุปเสน บริษัทของเธอนี้น่าเลื่อมใสนัก เธอแนะนำบริษัทอย่างไร

(อุป.) : พระพุทธเจ้าข้า ผู้ใดขออุปสมบทต่อข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าบอกกับเขาอย่างนี้ว่า

อาวุโส ฉันเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร

ถือบิณฑบาตเป็นวัตร

ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

ถ้าท่านจักถืออยู่ป่าเป็นวัตร

ถือบิณฑบาตรเป็นวัตร

ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตรบ้าง

ฉันก็จักให้ท่านอุปสมบทตามประสงค์

ถ้าเขารับคำของข้าพระพุทธเจ้า ๆ จึงให้เขาอุปสมบท


ถ้าเขาไม่รับคำของข้าพระพุทธเจ้า ๆ ก็ไม่ให้เขาอุปสมบท

ภิกษุใดขอนิสัย* ต่อข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้าบอกกับภิกษุนั้น อย่างนี้ว่า

อาวุโส เราเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร...ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

ถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพระพุทธเจ้า ๆ จึงจะให้นิสัย

ถ้าภิกษุนั้นรับคำของข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้

ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้นิสัย

ข้าพระพุทธเจ้าแนะนำบริษัทอย่างนี้แล  พระพุทธเจ้าข้า

ดีแล้ว ดีแล้ว อุปเสน เธอแนะนำบริษัทได้ดีจริงๆ

วินัยปิฎก มหาวิภังค์ มก. เล่ม ๓ หน้า ๙๐๕ 

*นิสัย : การขอให้ท่านเป็นที่พึ่ง เพื่อช่วยแนะนำอบรมสั่งสอนตน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016915321350098 Mins