ถวายมีดพร้า

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2564

28-6-64-1-b.jpg

ถวายมีดพร้า

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายพร้าอันราบเรียบ

ไม่หยาบ ไม่ต้องขัดถูเป็นอันมาก

ในพระพุทธเจ้า เเละในสงฆ์เเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมได้ความเพียรอันเป็นกัลยาณมิตร ๑

ขันติ ๑

ศัสตรา คือ ความไมตรี ๑

ศัสตรา คือ ปัญญาอันยิ่ง เพราะตัดลูกศร คือ ตัณหา ๑

ญาณอันเสมอด้วยเเก้ววิเชียร ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0065727353096008 Mins