หมดสิทธิ์

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2564

 

29-6-64-1-b.jpgหมดสิทธิ์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เเม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน (ตะวันออก)

หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน

ครั้งนั้น หมู่มหาชนพากันถือเอาจอบเเละตะกร้ามา

ด้วยประสงค์ว่า

พวกเราจักทำการทดเเม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับ

ให้หลั่งกลับ ให้บ่ากลับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน

หมู่มหาชนนั้น จะพึงทำการทดเเม่น้ำคงคาให้ไหลกลับ

ให้หลั่งกลับ ให้บ่ากลับได้ละหรือ

(ภิก.) :  ไม่ได้ พระเจ้าข้า

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร

(ภิก.) : เพราะเเม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน หลั่งไปสู่ทิศปราจีน

บ่าไปสู่ทิศปราจีน การที่จะทำการทดเเม่น้ำคงคา

ให้ไหลกลับ ให้หลั่งกลับ ให้บ่ากลับ มิใช่กระทำได้ง่าย

เเต่หมู่มหาชน พึงเป็นผู้มีส่วนเเห่งความลำบากยากเเค้นเเน่นอน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา มิตรสหาย หรือ

ญาติสายโลหิต จะพึงเชื้อเชิญภิกษุ ผู้เจริญอริยมรรค

อันประกอบด้วยองค์ ๘

ผู้กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

ด้วยโภคะทั้งหลาย เพื่อนำไปตามใจว่า

ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ

เชิญท่านมาเถิด ท่านจะนุ่งห่มผ้ากาสายะเหล่านี้ทำไม

ท่านจะเป็นคนโล้น ถือกระเบื้องเที่ยวไปทำไม

ท่านจงสึกมาบริโภคโภคะ เเละกระทำบุญเถิด

ภิกษุผู้เจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

ผู้กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ นั้น

จักลาสิกขา สึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้

ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะว่าจิตที่น้อมไปในวิเวก

โน้มไปในวิเวก

โอนไปในวิเวก ตลอดกาลนานนั้น

จักสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์

ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้

นทีสูตร มก.เล่ม ๓๐ หน้า ๑๕๘

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01401526927948 Mins