ติดข่าย

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2564

27-1-64-3-b.jpg

ติดข่าย

ฝูงนกกระจาบ

ที่นายพรานนกผู้ฉลาดตลบด้วยข่ายจับเอาอยู่

นกกระจาบบางตัวเท่านั้น ย่อมหลุดจากข่ายได้

ที่เหลือย่อมเข้าไปสู่ภายในข่ายทั้งนั้น ฉันใด

บรรดาสัตว์ที่ข่ายคือมารรวบไว้แล้ว

สัตว์เป็นอันมาก ย่อมไปสู่อบาย

น้อยคน คือ บางคนเท่านั้น ไปในสวรรค์

คือย่อมถึงสุคติ

หรือนิพพานฉันนั้น

อรรถ. เรื่องธิดาของนายช่างหูก ธรรมบท มก. เล่ม ๔๒ หน้า ๒๕๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010879834493001 Mins