โอวาทสุดท้าย

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2564

10-12-64-3-b.jpg

โอวาทสุดท้าย

พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บัดนี้  เราขอเตือนพวกเธอว่า

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

พวกเธอจงยังความไม่ประมาท  ให้ถึงพร้อมเถิด

มหาปรินิพพานสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๓๒๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014119346936544 Mins