ไหว้ให้ถูก

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2564

8-5-64-1-br.jpg

ไหว้ให้ถูก

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

เธอจงดูพระสาวกทั้งหลาย

ผู้ปรารภความเพียร

มีใจเด็ดเดี่ยว

มีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์

พร้อมเพรียงกัน

นี้เป็นการไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

อรรถ. มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา มก. เล่ม ๕๔ หน้า ๒๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079986651738485 Mins