วันสันติภาพโลก

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2564

วันสันติภาพโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี 14-9-64-1-b.jpg

          วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น วันสันติภาพโลก (World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งกว่าจะมีวันสันติภาพโลกขึ้นมาได้นั้น ต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมามากมาย ผู้คนต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่ง

วันสันติภาพโลก
 

ประวัติวันสันติภาพโลก

          แต่เดิมวันสันติภาพโลกไม่ได้มีวันที่แน่นอนอย่างในปัจจุบัน โดยในปี ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติได้ประกาศมติที่รับรองโดยคอสตาริกา ให้ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสามัญ เป็นวันสันติภาพโลก หรือวันสันติภาพสากล เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพ

          แต่หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2001 หรืออีก 20 ปีต่อมา ก็มีมติใหม่จากสหราชอาณาจักร และคอสตาริกา กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันยุติการสู้รบ และประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก หรือวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิง ลดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีการเชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานต่าง ๆ มางานเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก และกำหนดให้ ค.ศ. 2001-2010 เป็นทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก โดยมีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ ดังนี้

         1. ให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง

         2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

         3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

         4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

         5. สงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก

         6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี

          โดยจุดมุ่งหมายทั้ง 6 ประการ มีเป้าหมายให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรมสันติภาพที่เกิดจากความสงบเงียบภายในจิตใจของแต่ละคน เพื่อให้เราได้รู้จักตนเองและแหล่งพลังชีวิตที่สามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องชี้นำทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตนเอง รวมทั้งแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น

 
คำขวัญวันสันติภาพโลก


          นอกจากในวันนี้ของทุกปีจะเป็นวันที่ทุกคนหยุดใช้ความรุนแรง รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแล้วนั้น ทางสหประชาชาติยังได้กำหนดคำขวัญในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอีกด้วย เช่น

          ในปี 2007 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "สันติภาพ คือ เป้าหมายสูงสุดของสหประชาชาติ" (Peace is the United Nations' highest calling)

          ในปี 2008 สำนักงานสหประชาชาติ ในติมอร์-เลสเต ได้ตั้งคำขวัญสำหรับวันสันติภาพสากลในติมอร์-เลสเต ว่า "คุณทำอะไรเพื่อสันติภาพหรือเปล่า" (What are you doing for peace ?)

          ในปี 2009 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "เราต้องปลดอาวุธเพื่อทำเครื่องหมายสู่การนับถอยหลัง 100 วัน ซึ่งนำไปสู่วันสันติภาพสากลที่ 21 กันยายน" (WMD-We Must Disarm to mark the 100-day countdown which lead to the International Day of Peace on 21 September)

          ในปี 2010 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "สันติภาพ = ในอนาคต, คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย"(Peace=Future, The math is easy)

          ในปี 2011 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "สันติภาพและประชาธิปไตย : ทำให้เสียงของคุณได้ยิน"(Peace and Democracy : make your voice heard)

          ในปี 2012 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "สันติภาพที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" (Peace and Democracy : make your voice heard)

          ในปี 2014 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "สิทธิของประชาชนเพื่อสันติภาพ" (Right of Peoples to Peace)

          ในปี 2015 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและศักดิ์ศรีเพื่อทุกคน" (Partnerships for Peace - Dignity for All)

 

          ในปี 2016 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "The Sustainable Development Goals : Building Blocks for Peace" 


          ในปี 2017 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All"

          ในปี 2018 สหประชาชาติได้มีคำขวัญไว้ว่า "The Right to Peace - The Universal Declaration of Human Rights at 70

 

          ในปี 2019 สหประชาชาติได้ประกาศธีมรณรงค์ว่า Climate Action for Peace

 

          ในปี 2020 สหประชาชาติได้ประกาศธีมรณรงค์ว่า Shaping Peace Together

 

วันสันติภาพโลก
 

สัญลักษณ์ของสันติภาพ

 

          ภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอก คงเป็นภาพที่หลายคนเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าภาพนกพิราบคาบกิ่งมะกอกนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพ เนื่องจากชาวตะวันตกเชื่อว่านกพิราบเป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล และยังเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแสดงถึงวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพราะนกพิราบมีความสามารถในการจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำ ผู้คนจึงใช้นกพิราบในการสื่อสาร ส่วนกิ่งมะกอกเป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้ในพิธีสำคัญ เป็นมงกุฎสวมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย

          เมื่อได้รับรู้ถึงความสำคัญของวันสันติภาพโลกกันไปแล้ว ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ 21 กันยายน ทุกคนควรตระหนักและหยุดใช้ความรุนแรง หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยใช้เวลาเพียง 1 นาที หยุดนิ่งให้กับความสงบ เพื่อระลึกถึงสันติภาพของโลก รวมทั้งเพื่อให้ตัวเองได้รับรู้ถึงความสงบในจิตใจ รับรู้ความต้องการของตนเอง เพื่อเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป  


กิจกรรมในวันสันติภาพโลก

          ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรง โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพของผู้นำประเทศและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และกิจกรรมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที ในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย), สหประชาชาติ, thaigoodview.com, kapook.com

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012901663780212 Mins