ขอกราบถวายบุญกุศล "เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2564

9-12-64-1-bb.jpg

ขอกราบถวายบุญกุศล
"เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์"
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๖ ปี


๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ สิริอายุ ๙๖ ปี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐเกิดในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๘ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ บรรพชาเมื่ออายุได้ ๑๔ ปี จึงได้บรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูศีลาภิรัต (ทอง) เป็นอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๘๘ ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “วรปุญฺโญ”

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เมื่อปี ๒๔๙๙ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เมื่อปี ๒๕๐๘ สร้างสำนักเรียนวัดปากน้ำให้มีชื่อเสียงด้วยเป็นสำนักเรียนที่สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสนามสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๕ ในภูมิภาค

เจ้าประคุณสมเด็จช่วง มีความแตกฉานทางภาษาบาลี สามารถสนทนาภาษาบาลีได้ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง เมื่อปี ๒๕๓๙ ถือเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสงฆ์

ท่านยังได้มอบปัจจัยให้สร้างพระไตรปิฎกจารึกในแผ่นหินอ่อน เจดีย์ วิหาร เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน รวมถึงหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นที่ประชุมกรรมการ มส.ทุกวันนี้

เจ้าประคุณสมเด็จช่วง ได้รับการถวายสมณศักดิ์จากหลายประเทศ อาทิ

ปี ๒๕๒๐ ได้รับสมณศักดิ์จากบังกลาเทศ ที่พระศาสนธชมหาปัญญาสาระ

ปี ๒๕๒๔ ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกา ฝ่ายอมรปุรนิกาย ที่ พระชินวรศาสนโสภณเตปิฏกวิสารทคณปาโมกขาจริยะ

ปี ๒๕๒๕ ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกา สยามวงศ์ ฝ่ายอัสสคิริยะ ที่ พระศาสนโชติกสัทธัมมวิรทวิมลกิตติสิริ และได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกาสยามวงศ์ ฝ่ายมัลลวัตตะ ที่ พระธรรมกิตติสิริเตปิฏกวิสารโท

ปี ๒๕๒๖ ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกา ฝ่ายรามัญวงศ์ ที่ พระติปิฏกบัณฑิตธัมมกิตติสสิริยติสังฆปติ

ปี ๒๕๒๖ ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกา สยามวงศ์ ฝ่ายโกฏเฏ ที่ พระอุบาลีวังสาลังการะอุปัชฌายธรรมธีรราชมหามุนีเถระ

ปี ๒๕๕๘ รัฐบาลเมียนมา ถวาย “อัคคมหาบัณฑิต” ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ปี ๒๕๖๐ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาตั้ง เป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ส่วนสมณศักดิ์นั้น เริ่มจากพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๙ และได้รับการสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ในราชทินนามว่า “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไพศาลหิตานุหิตวิธาน ปฏิภาณสุธรรมภาณีศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี”

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อรุ่งอรุณของวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ อย่างสงบ โดยอาพาธและเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อฟอกไตมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ก่อนที่ตลอดปีที่ผ่านมาจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ก่อนมรณภาพไม่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน หรือความดัน ท่านมรณภาพด้วยอาการสงบ

 

9-12-64-2-bb.jpg

 

9-12-64-3-bb.jpg

 

9-12-64-4-bb.jpg

 

9-12-64-5-bb.jpg

 

9-12-64-6-bb.jpg

 

9-12-64-7-bb.jpg

 

9-12-64-9-bb.jpg

 

9-12-64-8-bb.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001380999883016 Mins