เพื่อให้ได้บุญเอาติดตัวไป

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2565

m612x918-%281srs%29.jpg

เพื่อให้ได้บุญเอาติดตัวไป 
             คำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อสรุปแล้วมีอยู่ ๓ อย่าง คือ ๑) ละชั่ว ๒) ทำดี ๓) ทำใจให้ใส คำสอน ๓ ประการนี้ สอนแล้ว ปฏิบัติตามแล้วก็ได้บุญ

ข้อที่ ๑ ทำไมละชั่วจึงได้บุญ นั่นเพราะว่า พอตั้งใจไม่คิดชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่ทำชั่ว บุญก็เกิด การที่ไม่คิดชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่ทำชั่ว ก็คือรักษาศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อ ตั้งใจรักษาก็เพื่อจะเอาบุญ บุญมันเกิดเมื่อตัดใจไม่คิดชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่ทำชั่ว บุญเกิดเลย

ข้อที่ ๒ ทำดี ตั้งใจคิดดีๆ พูดดีๆ ทำดีๆ บุญเกิดเลย เช่น ให้ทานก็ได้ชื่อว่าทำดี พูดเพราะๆ บุญก็เกิด ให้อภัย ไม่ติดไว้ในใจ บุญก็เกิด

ข้อที่ ๓ ทำใจให้ใส ทำอย่างไร ก็ทำภาวนา นั่งสมาธิ แผ่เมตตาไป ฟังเทศน์ไป ใจมันก็เลยใส บุญก็เลยเกิด เพราะฉะนั้น ในศาสนาพุทธมีแต่เรื่องบุญ ไม่มีเรื่องให้ทำบาป และที่สอนให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส ก็เพื่อจะได้เอาบุญติดตัวไป

๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0052607655525208 Mins