หลักในการเอาชนะอุปสรรคของชาวพุทธ

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2565

8-11-65-1-b.png

หลักในการเอาชนะอุปสรรคของชาวพุทธ

              ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้น พระพุทธองค์ให้หลัก ไว้ ๓ ประการนี้ คือ

๑. ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
แปลว่า ความอดทน คือ ความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง ตบะแปลว่าเครื่องเผาผลาญบาป เผาผลาญความชั่ว ก็คือ เผาผลาญมารนั่นเอง

๒. นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม นิพพานในขั้นที่สุดน่ะ หมายถึง หมดกิเลส ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดผจญมารอีก แต่ว่าขณะที่เรายังเข้านิพพานไม่ได้

เนื่องจากยังไม่หมดกิเลสนี้ ก็ต้องใช้ความสงบเย็นจากกระแสพระนิพพาน เมื่อมีเรื่องร้อนหรือมีปัญหา เราก็แก้ด้วยวิธีเย็น ๆ คือ อดทนแล้วก็หาช่องทางใช้ปัญญาแก้ไขกันไป

๓. น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต
บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าสมณะเลย นี่พูดในสำนวนของนักบวช ถ้าพูดแบบชาวบ้านก็บอก อย่าเพิ่มปัญหานะ ถ้าไปเพิ่มปัญหาขึ้นมาล่ะก็ยุ่งตายเลย

           แล้ววิธีการในการปฏิบัติล่ะ เอามาจากไหน ก็เอามาจากท่อนที่สองในโอวาทปาฏิโมกข์นั่นแหละ จะถือว่าเป็นวิธีการเผยแผ่พระศาสนาก็ได้
หรือจะถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรคก็ได้ คือ
๑) อนูปวาโท ไม่ว่าร้าย
๒) อนูปฆาโต ไม่ทำร้าย
๓) ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สำรวมในศีลและรักษามารยาท
๔) มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺสฺมึ รู้จักประมาณในการบริโภค
๕) ปนฺตญฺจ สยนาสนํ นอนนั่งในที่สงบ
๖) อธิจิตฺเต จ อาโยโค ฝึกสมาธิไม่เลิกรา

           สิ่งเหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาทุกรูปแบบ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดมาจากกิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร เทวบุตรมาร หรือมัจจุมาร ทั้งหมดนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก

           ก็ขอให้พวกเราเมื่อเข้าใจหลักการและวิธีการเหล่านี้แล้ว จงนำไปประพฤติปฏิบัติกันให้ดี จะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเราก็ตาม การดำเนินชีวิตในครอบครัวของเราก็ตาม

           แม้ที่สุดในการปรับปรุงตัวเอง ก็จะประสบแต่ความสำเร็จ ความสุข ความเจริญความสมหวังต่อไป

จากหนังสือ
"กลยุทธ์ชนะอุปสรรค" หน้า ๔๒ - ๔๔
(เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมของพระเผด็จ ทตฺตชีโว
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เรื่อง
“วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักธรรม”
แสดงแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา ณ วัดอัมพวัน จ. สิงห์บุรี วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๐)


หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029085532824198 Mins