องค์แห่งศีล ๘

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2566

องค์แห่งศีล ๘

องค์แห่งศีล ๘

      องค์แห่งศีล ๑, ๒, ๔, ๕ ในศีล ๘ นั้น เหมือนกับในศีล ๕ จึงขอกล่าวถึงเฉพาะองค์แห่งศีลข้อ ๓ และข้อ ๖ ถึงข้อ ๘
      ศีลข้อ ๓ การกระทําที่เป็นข้าศีกต่อพรหมจรรย์ มีองค์ ๒ คือ
      (๑) มีจิตคิดจะเสพเมถุนธรรม
      (๒) การยังอวัยวะเพศให้จรดกัน
      ศีลข้อ ๖ การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มีองค์ ๔ คือ
      (๑) บริโภคหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
      (๒) ของซบเคี้ยวนั้นสงเคราะห์เข้าในอาหาร
      (๓) พยายามเคี้ยวกินของขบเคี้ยวนั้น
      (๔) ของนั้นล่วงพ้นลําคอลงไป
      ศีลข้อ ๗ การฟ้อนรํา ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล ตลอดจนลูบไล้ ทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา มีองค์ ๒ คือ
      (๑) ฟ้อนรํา ขับร้อง ประโคมดนตรีด้วยตนเอง
      (๒) ดูหรือฟังการฟ้อนรํา การขับร้อง และการประโคมดนตรีและการละเล่นต่างๆ ที่คนอื่นประกอบขึ้น
      การลูบไล้ ทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา มีองค์ ๓ คือ
      (๑) เครื่องประดับมีดอกไม้และของหอม
      (๒) ไม่เจ็บไข้ตามพระบรมพุทธานุญาต
      (๓) ลูบไล้ทัดทรงด้วยจิตคิดประดับให้สวยงาม
      ศีลข้อ ๘ การนอนที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในยัดด้วยนุ่นและสําลี มีองค์ ๓ คือ
      (๑) ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่
      (๒) รู้ว่าที่นั่งที่นอนสูงใหญ่
      (๓) นั่งหรือนอนเหนือที่นอนสูงใหญ่นั้น
      จะเห็นว่า ผู้ที่จะรักษาคีล ๘ ได้สมบูรณ์นั้น จะต้องมีความอดทนสูงกว่าผู้ที่รักษาศีล ๕ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่รักษาศีล ๘ ได้ย่อมสามารถยกใจให้สูงขึ้นเหนือมนุษย์ธรรมดาทั้วไป เพราะได้มีโอกาสพิจารณาธรรมสูงขึ้น การรักษาศึล ๘ จึงเป็นการเดินไปบนเส้นทางสู่นิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ เราทั้งหลายล้วนเป็นผู้โชดดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีพระสัมมาล้มพุทธเจ้าผู้เลิศด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณเป็นศาสดาขี้ทางถูกทางตรงไว้ให้ จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงเปล่ารีบรักษาศีลกันให้เคร่งครัดเถิด

 

บทความจากหนังสือ ศีลคุณค่าของความเป็นมนุษย์
หนังสือธรรมะแจกฟรี ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF) กดที่นี่ 

ชื่อหนังสือ ศีลคุณค่าของความเป็นมนุษย์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099384784698486 Mins