ลองหันมาพิจารณาสภาพสังคมทุกวันนี้ดู มีใครกล้ายืนยันไหมว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันละอายบาป
...อ่านต่อ
การรักษาศีล ๘ หรือ อุโบสถศีล นอกจากจะมีอานิสงส์ในทางส่วนตัวเช่นเดียวกับศีล ๕ แต่ในระดับสูงกว่าแล้ว
...อ่านต่อ
อุโบสถศีล คือ ข้อปฏิบัติสําหรับพัฒนาตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เช่น เดียวกับศีล ๘ อุบาสกอุบาสิกาจะสมาทานรักษาเป็นประจําในวันพระ
...อ่านต่อ
องค์แห่งศีล ๑, ๒, ๔, ๕ ในศีล ๘ นั้น เหมือนกับในศีล ๕ จึงขอกล่าวถึงเฉพาะองค์แห่งศีลข้อ ๓ และข้อ ๖ ถึงข้อ ๘
...อ่านต่อ
ศีล ๘ คือ ข้อปฏิบัติสําหรับขิกตนหรือพัฒนาตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยจะรักษาในบางโอกาส หรือผู้ใดมีศรัทธาจะรักษาประจําก็ได้
...อ่านต่อ
อานิสงส์ คือ ผลดีที่เกิดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ผู้ที่รักษาศีลย่อมมีอานิสงส์มากมาย หรืออย่างน้อยที่สุด
...อ่านต่อ
มีคนจำนวนมากที่ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่ให้ด่างพร้อยแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า การกระทำบางอย่างทั้งที่เจตนา
...อ่านต่อ
ได้กล่าวไว้แล้วว่า ศีล แปลว่า ปกติ คนที่มีศีลครบ ๕ ข้อ ก็คือคนปกติ หรือเรียกว่า มนุษย์ คนที่ถือศีลบกพร่อง
...อ่านต่อ
ศีล แปลว่า ปกติ เป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้นของมนุษย์ศีล ๕ เป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้น ๕ ประการของฆราวาส
...อ่านต่อ
ศีล เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล