ผู้เอาชนะความตระหนี่

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2566

14-6-66-2-b.png

บทที่ ๑๕
ผู้เอาชนะความตระหนี่

 

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลพึงนำความตระหนี่ออกไปเสีย พึงงข่มความตระหนี่ซึ่งเป็นมลทิน แล้วจึงให้ทาน เพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า1


              การให้ทานเป็นความสุขของผู้เอาชนะความตระหนี่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่มักถูกความตระหนี่ครอบงำ แต่เมื่อใด เรากําจัดความตระหนี่หวงแหนออกไปด้วยความหวังว่า สิ่งที่ให้ไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ เมื่อนั้น ความสุขจะบังเกิดขึ้น กระแสแห่งบุญก็จะเข้ามาแทนที่ความตระหนี่ที่หมักหมมอยู่ในใจ การเสียสละ การดำรงตนอยู่ในสถานะของผู้ให้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ให้ทานย่อมมีอานิสงส์ ๕ ประการ2 คือ


ประการแรก ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก


ประการที่สอง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหา


ประการที่สาม ชื่อเสียงอันดีงามย่อมขจรขจายไปทั่วสารทิศ

ประการที่สี่ ย่อมเข้าสู่ที่ประชุมอย่างผู้องอาจกล้าหาญ


ประการที่ห้า เมื่อละโลก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์


              ท่านทานบดีทั้งหลาย ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ ทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำ ทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทาน

 

1อันนสูตร มก. ๒๔/๒๔๓, มจ. ๑๕/๕๙

2สีหสูตร มก. ๓๖/๗๙, มจ. ๒๒/๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044657381375631 Mins