การสั่งสมบุญ นําความสุขมาให้

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2566

12-8-66b.jpg

บทที่ ๕๓
การสั่งสมบุญ นําความสุขมาให้


                หินแม้ก้อนเล็ก ย่อมจมน้ำได้ ฉันใด บาปแม้เพียงน้อยที่บุคคลผู้มีคุณความดีน้อย ปกติมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่เศร้าหมอง บาปนั้นย่อมนำบุคคลไปสู่อบายได้ฉันนั้น


                ตรงกันข้าม หินแม้ก้อนใหญ่ วางอยู่บนเรือ ก็อาจนำข้ามมหาสมุทรไปสู่ฝั่งได้ ฉันใด บุคคลที่เคยทําผิดพลาดมาในอดีต เมื่อกลับตัวกลับใจได้ หมั่นสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา แล้วระลึกถึงบุญอยู่เป็นนิตย์ บุญนั้นย่อมนำบุคคลไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ ฉันนั้น


                ท่านทานบดีทั้งหลาย เพราะบุญมีอุปการะมาก เป็นเครื่องป้องกันภัยในอบาย นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เป็นที่พึงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า


                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้1"

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010044495264689 Mins