เทวดาข่มเทวดา

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2566

0034.jpg

บทที่ ๗๓
เทวดาข่มเทวดา


              ในสมัยพุทธกาล พระราชโอรส ๒ พระองค์1  องค์หนึ่งเกิดจากพระครรภ์ของพระอัครมเหสี บรรทมอยู่ใต้เศวตฉัตร อีกองค์หนึ่งเกิดจากท้องของหญิงรับใช้นอนอยู่ในที่นอนต่ำกว่า ทารกทั้ง ๒ มีปัญญามาก สนทนากันตั้งแต่เยาว์วัย


               พระราชธิดาสุมนาทรงสดับ จึงนำความนี้ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


               พระพุทธองค์ตรัสว่า ในอดีต พระราชโอรสทั้ง ๒ องค์ เคยบวชเป็นภิกษุในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชโอรสที่เกิดใต้เศวตฉัตร ในอดีตเป็นภิกษุผู้ชอบให้ทาน ส่วนทารกที่นอนอยู่ในที่ต่ำกว่า ในอดีตเป็นภิกษุที่ไม่ให้ทาน แล้วตรัสต่อไปว่า


              ผู้ให้ทานแม้เกิดเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย คือความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์


               ท่านทานบดีทั้งหลาย การให้ทานยังความสุข และความสําเร็จให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

 

1สุมนสูตร มก. ๓๖/๖๖, มจ. ๒๒/๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010542154312134 Mins