ผู้รักตนเอง

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2566

23-8-66-b.jpg

บทที่ ๖๒
ผู้รักตนเอง


              ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนทิโกศล กราบทูลความเห็นของตนต่อ พระผู้มีพระภาคเจ้า เรื่องบุคคลผู้รักษาตนและไม่รักษาตน1


               พระบรมศาสดาตรัสรับรองว่า บุคคลผู้ประพฤติทุจริต แม้จะมีพลม้า พลรถ พลเดินเท้าคอยรักษา ก็ชื่อว่าไม่รักษาตน เพราะเป็นการรักษาภายนอก


                ส่วนบุคคลใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน เพราะเป็นการรักษาภายใน


                พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่าชีวิตหลังจากตายแล้ว ไม่มีการหว่าน ไม่มีการไถ


                ไม่มีการทำไร่ทำสวน ไม่มีการทำมาค้าขายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป ที่สั่งสมไว้ตอนเป็นมนุษย์


                 ถ้าสั่งสมบุญก็จะส่งผลดี มีสุขไปยาวนาน


                ถ้าสั่งสมบาปก็ส่งผลตรงกันข้าม เป็นทุกข์ยาวนานเช่นเดียวกัน


                 ถ้าเรารักตัวเอง ก็ต้องหมั่นสั่งสมเติมบุญเติมบารมี เติมความบริสุทธิ์ให้ตัวของเราให้มากๆ

 

1อัตตริกขิตสูตร มก. ๒๔/๔๒๙, มจ. ๑๕/๑๓๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015321334203084 Mins