บุญหรือบาปส่งผล

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2567

5-3-67--5.jpg

บุญหรือบาปส่งผล
ในช่วงที่บุญเก่าส่งผล บาปยังไม่ได้ช่อง
อะไร ๆ ก็ดีไปหมด แม้ตอนนั้นเราทำสิ่งไม่ดีก็ตาม
ตรงกันข้าม เวลาบาปส่งผล แม้เรากำลังทำสิ่งดี ๆ อยู่ก็ตาม
แต่เรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นได้
ชีวิตนี้มีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่ครอบครองมนุษย์อยู่
ขึ้นอยู่กับว่า ชีวิตช่วงนั้นอะไรได้ช่องส่งผลก่อน
ก็จะเป็นอย่างนั้นก่อน แต่ช่วงต่อ ๆ ไป ชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว
ทุกสิ่งที่เราทำในปัจจุบันจะติดตัวเราไป แม้ตอนนี้ยังไม่สำแดง
เพราะยังเป็นเหมือนต้นกล้าอ่อน ๆ ยังไม่มีผล
แต่ที่ส่งผลในปัจจุบันนั้นคือผลจากการกระทำในอดีต
ก่อน ๆ โน้นของเรา ที่เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่าดูแค่สั้น ๆ ให้ดูกันยาว ๆ
และให้หมั่นเพาะกล้าแห่งความดีไว้เยอะ ๆ
เพื่อจะได้รับผลที่ดีในอนาคต
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

5-3-67--4.jpg
ทําให้ต่อเนื่อง
การนึกนิมิต
ต้องทำควบคู่ไปกับ
อารมณ์สบาย ไม่ตึง
ให้ทำอย่างง่าย ๆ
และทำให้ต่อเนื่อง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ มุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป

 

5-3-67--3.jpg
พุทธบริษัท ๔ ต้องศึกษา
ถ้าพุทธบริษัท ๔
ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมและมีความเชื่อมั่น
พระพุทธศาสนาก็จะมั่นคงเจริญรุ่งเรืองได้
ชาวโลกก็จะได้รับประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่
จากคําสอนของพระบรมศาสดา
หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายต่อบาป
และเกรงกลัวต่อผลของบาปจะเกิดขึ้น
จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จะละชั่ว ทำดี และทำใจให้ใส ๆ
ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ไม่ต้องแวะเวียนท่องเที่ยวไปในอบายเลย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

5-3-67--2.jpg
ชาวสวรรค์เขาวัดกันที่กาลังบุญ
ชีวิตในสุคติโลกสวรรค์
เขาวัดกันด้วยกำลังบุญ เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ
ดังนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญให้มาก ๆ
เมื่อบุญมาก บริวารก็มาก สมบัติก็มาก
รัศมีก็สว่างไสว วิมานก็ใหญ่โตโอฬาร
เวลาเข้าหมู่เข้าพวกในเทวสมาคมเราก็จะได้รับยศ
ได้รับการยกย่อง และอยู่บนนั้นยาวนาน
ถ้าน้อยเนื้อต่ำใจก็ยาวนานหลายล้านปี
แต่ถ้าหากเบิกบานก็เบิกบานหลาย ๆ ล้านปี
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

5-3-67--1.jpg
นรกสวรรค์ มีจริง พิสูจน์ได้
เรื่องนรกสวรรค์ ผู้ที่เขามีรู้ มีญาณ
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
ในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ ไปกันได้เยอะแยะ
ไปมาหาสู่กันเป็นปกติ แล้วก็สอนวิธีได้ด้วย
ความรู้นี้เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ของเก่าน่ามาเป่าฝุ่นใหม่
เพราะฉะนั้น นรกสวรรค์มีจริง ๆ
และก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธี
อย่าเพิ่งไปสรุปว่า เราพิสูจน์ไม่ได้
แต่ว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์ วิธีพิสูจน์ก็มีอยู่
ถ้าทำตามสูตรนั้น มันก็พิสูจน์ได้
นี่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011994481086731 Mins