ทางสองแพร่ง

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2567

4-3-67--5.jpg

ทางสองแพร่ง
ชีวิตหลังความตายมีจริง
มีคติอยู่ ๒ ทาง
คือ สุคติ กับ ทุคติ
ตัดสินกันที่บุญและบาป
ใจใสหรือใจเศร้าหมอง
หากก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกใจผ่องใสก็ไปดี
ถ้าใจเศร้าหมองก็ไปไม่ดี
และคติทั้งสองนั้นยาวนานนัก
สุคติ สุขก็สุขนาน
ทุคติ ทุกข์ก็ทุกข์นาน
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

4-3-67--4.jpg
นรกสวรรค์ มีจริง พิสูจน์ได้

เรื่องนรก สวรรค์ นิพพาน
เป็นสิ่งที่มีจริง พิสูจน์ได้
ตอนสมัยหลวงพ่อไปเจอคุณยายอาจารย์ฯ ใหม่ ๆ
ก็ไปถามท่านอย่างนี้ ท่านก็ยืนยันว่า มีจริง พิสูจน์ได้
คุณอยากไปไหมล่ะ เดี๋ยวยายจะสอนให้ แล้วก็ไปด้วยกัน
ก็เห็นท่านพูดอย่างนี้
เพราะฉะนั้น นรก สวรรค์ นิพพาน มีจริง
พระธรรมกาย มีจริง
วิชชาธรรมกาย มีจริง
เข้าถึงแล้ว เราก็จะได้ไปพิสูจน์ของจริง ๆ
ได้ด้วยตัวของเราเอง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

4-3-67--3.jpg
มาร
มาร คือ ผู้ที่ขัดขวางในการทำความดี
แต่สนับสนุนในการทำความชั่ว
ทั้งสอน ทั้งบังคับ ให้คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว
และเก็บผลทั้งหมดที่บังคับได้
เซ็ตเป็นโปรแกรมวิบากกรรม
จะทําความดีก็ขวาง
แต่ถ้าทําความชั่วสนับสนุน
นี่เขาเรียกว่า “มาร
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

4-3-67--2.jpg
จุดประทีปในวันพระ
ปัจจุบันนี้ “วันพระ”
ถูกหลงลืมจนกระทั่งไม่มีใครสนใจ หรือให้ความสำคัญมากเพียงพอ
ไม่เหมือนกับในสมัยบรรพบุรุษของเรา
แต่ในยุคที่เราเกิดมาสร้างบารมี
มาเป็นต้นบุญต้นแบบ มาเป็นแสงสว่างแก่เพื่อนมนุษย์
หลวงพ่อจึงขอเชิญชวนให้จุดประทีปเอาไว้หน้าบ้านในวันพระ
เพื่อจะบอกให้ทุกคนทราบว่า “วันนี้เป็นวันพระ
เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ที่เขาผ่านไปผ่านมา
จะได้นึกถึงว่า “วันนี้เป็นวันพระ” ควรจะทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลธรรม
เขาจะได้ตรีกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

4-3-67--1.jpg
ตายแล้วไม่สูญ
ชีวิตหลังจากตายแล้วมีอยู่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอยู่ตลอดเวลา
เรื่องภพ เรื่องชาติ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เรื่องภพที่จะรองรับ ทุคติ สุคติ ต่าง ๆ
เหล่านี้พระองค์ตรัสมาหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นตายแล้วไม่สูญ มีภพภูมิรองรับอยู่
ตายแล้วไปไหน ขึ้นอยู่กับเราดำเนินชีวิตมาอย่างไร
ซึ่งต้องทําให้ถูกหลักวิชชา ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง
ต้องตายให้เป็น ตายให้ถูกหลักวิชชา
ชีวิตหลังจากตายแล้ว ไม่มีการทํามาหากิน
ชีวิตในปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
ติดสินกันทีดีกับชั่วเท่านั้น ไม่ใช่เก่ง เฮง หล่อ รวย สวย ฉลาด
เพราะฉะนั้น ต้องศึกษาให้ดี จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0053080002466838 Mins