รากฐานของความสำเร็จ

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2567

670611_b02.jpg

 

รากฐานของความสำเร็จ

     หลวงพ่อขอนำธรรมะที่เป็นหลักกลาง ๆ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้มาเป็นปัจฉิมโอวาทแก่พวกเราคือ โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นธรรมะที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะออกไปทำงานหรือไปเผชิญโลก ซึ่งจำเป็นจะต้องจับหลักของชีวิตให้ได้เสียก่อน

      โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นมรดกทางธรรมอันล้ำค่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา 9 เดือนหลังจากวันตรัสรู้ การประชุมครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่และให้ผลมาก คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพระอรหันต์ที่จะนำไปใช้บำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อความ 3 ตอนใน โอวาทปาฏิโมกข์

           

                ตอนที่ 1


ขนฺ ตี ปรมํ ตโป ตีติกฺ ขา                :ความอดทน คือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง

นิพฺ พานํ ปรมํ วทนฺ ติ พุทฺ ธา          :ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นเยี่ยม

นหิ ปพฺ พชิโต ปรูปฆาตี                 :บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺ โต            :ไม่ชื่อว่าสมณะเลย


      

                ตอนที่ 2

สพฺ พปาปสฺ ส อกรณํ                    :การไม่ทำบาปทั้งปวง

กุสลสฺ สู ปสมฺ ปทา                      :การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺ ต ปริโยทปนํ                        :การกลั่นจิตตนให้ผ่องใส

เอตํ พุทฺ ธาน สาสนํ                     :นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 


                 ตอนที่ 3

อนูปวาโท                                 :ความไม่เข้าไปว่าร้ายกันด้วย

อนูปฆาโต                                 :ความไม่เข้าไปล้างผลาญกันด้วย

ปาฏิโมกฺ เข จ สํวโร                     :ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ด้วย

มตฺ ตญฺ ญุตา จ ภตฺ ตสฺ สมิํ            :ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหารด้วย

ปนฺ ตญฺ จ สยนาสนํ                      :ที่นอนที่นั่งอันสงัดด้วย

อธิจิตฺ เต จ อาโยโค                     :ประกอบความเพียรในอธิจิตด้วย

เอตํ พุทฺ ธาน สาสนํ                     :นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทเอาไว้สั้นๆ เพียงไม่กี่ประโยค แต่พระที่มาประชุมในวันนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูป ท่านมีปัญญารู้แจ้งต่างเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดเจริญรุ่งเรืองมาถึงพวกเราตราบเท่าทุกวันนี้

 

กุญแจแห่งความสำเร็จในชีวิต

     หลวงพ่อขอสรุปโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักปฏิบัติ 3 ประการ ให้พวกเรานำมาเป็นหลักปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ตามกำลังสติปัญญา หลักปฏิบัตินี้ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไปภายหน้า

 

หลักปฏิบัติทั้ง 3 ประการนี้คือ

    1. อดทน
    2. สร้างบุญ - ให้ทาน
    3. มีศีล

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054572502772013 Mins