มหาภิเนษกรมณ์์

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2547

 

 

มหาภิเนษกรม ณ์ แปลว่า การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่

 

           มหาภิเนษกรมณ์ หมายถึงการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้า ที่เรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยทรงเห็นว่า โมกขธรรมนี้จะเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์และแก่ชาวโลกทั้งปวงได้ จึงกล่าวว่าการออกบวชของพระองค์เป็นไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือโมกขธรรม

 

          มหาภิเนษกรมณ์ ใช้เรียกเฉพาะการบวชของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การบวชของพระสาวกใช้ว่า “ ออกบวช” เฉยๆ

 

 

 Total Execution Time: 0.0078516840934753 Mins