ผู้ไม่ไปสู่ทุคติ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ชนเหล่าใด ฉลาดในขนบธรรมเนียมโบราณ

และประกอบด้วยจารีตประเพณีดี

ชนเหล่านั้น ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ


ขุ. ชา. สตตติ. ๒๘/๖๓

 Total Execution Time: 0.0044570843378703 Mins