กรมราชทัณฑ์ ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2547

 

 

..... กรมราชทัณฑ์ ครบรอบ ๘๙ ปี ” จัดพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ ๖ และสักการะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านแรก รวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหรือสถาบันดีเด่น ในการนี้ได้ถวายโล่เกียรติคุณแด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อธัมมชโย ) วัดพระธรรมกาย จ . ปทุมธานี ในฐานะผู้มีอุปการะคุณ ส่งเสริมการศึกษาธรรมะผ่านดาวธรรม ด้วยการติดตั้ง “ จานดาวธรรม ” ( ดาวเทียม ) ให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๑๒๔ แห่ง จากทั้งหมด ๑๓๗ แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ณ กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) โดย นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนปัจจุบัน เป็นประธานจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๘๙ ปี โดยมี นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพานพุ่มถวายสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และสักการะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านแรก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ ประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ . ศ . ๒๔๕๘ โดยมี มหาอำมาตย์พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา ( ขำ ณ ป้อมเพชร ) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นคนแรก และประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ . ศ . ๒๔๗๙ เป็นต้นมา งานจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการกรมราชทัณฑ์ และห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ กรมราชทัณฑ์ได้เชิญผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงานและจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการะคุณ และโล่รางวัล ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสาขาต่างๆ และรางวัลการบริหารงานดีเด่นแก่เรือนจำ / ทัณฑสถาน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ ที่มีผลการเรียนดีที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการให้สวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เกิดการทุจริต ทำงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในอันที่จะปฏิรูประบบราชการยุคใหม่ เพื่อการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ “ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ” ( หลวงพ่อธัมมชโย ) วัดพระธรรมกาย จ . ปทุมธานี ที่มีคุณูปการแก่กรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริมการศึกษาธรรมะผ่านดาวเทียม ด้วยการมอบ “ จานดาวธรรม ” ( ดาวเทียม ) ให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๑๒๔ แห่ง จากทั้งหมด ๑๓๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาธรรมะของ “DMC Channel” ที่เผยแพร่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอ้างอิงจากพระไตรปิฎกและธรรมปฏิบัติ ตลอด ๒๔ ช . ม . โดยในงานนี้ พระภาวนาวิริยคุณ ( หลวงพ่อทัตตชีโว ) เป็นผู้แทนรับมอบถวาย

นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายจวน คงแก้ว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ มีความเห็นว่า เมื่อดูแล้ว ผู้ต้องขังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น บางคนใจเย็นขึ้น สนใจธรรมมากขึ้น เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ตั้งใจว่า เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะเป็นคนดีต่อสังคม เท่ากับว่าโครงการนี้ สนับสนุนการคืนคนดีให้กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากมีการมอบจานดาวธรรมให้เรือนจำและทัณฑสถานแล้ว ยังมีผู้ใจบุญ คือ “ ชมรมพัฒนากายพัฒนาใจให้เป็นสุข ” โดยครอบครัวสารสาส ได้มอบจานดาวธรรม ๖๑ ดวง ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ชมธรรมะผ่านสื่อใสๆ ของ “DMC Channel” ด้วยเช่นกัน

ขออนุโมทนากับกุศลเจตนากับทุกฝ่าย ที่ช่วยกันทำให้คนในสังคมเป็นคนดี … สาธุ !!

 

 

ข้อมูลจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

http://www.moj.go.th/pr/general/prdetails.asp?gID=2489&nType=2

http://www.moj.go.th/pr/general/prdetails.asp?gID=2486&nType=2

 

โดย วุฑฒิวงศ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01205663283666 Mins