22 เมษาธรรมะคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2550

     ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก

หนึ่งในการเตือนภัยนั้นคือ การกำหนด “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 เมษายน 2513 จากการริเริ่มของวุฒิสภาชาวอเมริกัน Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก โดยมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนมากถึง 20 ล้านคน

ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้น องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ก็ได้มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะตระหนักว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือใจของมนุษย์ ซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองรักษาให้เป็นใจที่สะอาด ปราศจากกิเลสที่คอยชักใยให้มนุษย์เกิดความคิด คำพูด และการกระทำที่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทำให้มนุษย์ได้รับความเดือดร้อนอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

วันคุ้มครองโลกในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น. เพื่อยืนยันว่าโลกจะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้ ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นต้น จนเกิดสันติสุขภายในตนเอง ในครอบครัว และขยายวงกว้างไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลกต่อไป

เริ่มตั้งแต่ในช่วงสายเป็นการนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา พิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานจากหลายประเทศทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีจริญพุทธมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร” รวมทั้งได้นิมนต์พระสังฆาธิการจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธีเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และช่วงเย็นจะมีพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ ณ ลานธรรม เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินรอยตามพระองค์ในการสั่งสมบุญบารมี จนกระทั่งหมดกิเลสเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน ซึ่งจะมีสาธุชนมาร่วมงานโดยประมาณ 100,000 คน

สาธุชนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านขอความร่วมมือในการแต่งกายสุภาพด้วยชุดขาวล้วน เพื่อเป็นการเคารพในพระรัตนตรัยและรักษาวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธ ทั้งนี้หลังเสร็จพิธีผู้ร่วมงานจะได้รับพระของขวัญเหรียญ รุ่น“รวยโลด” เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญในครั้งนี้ด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032666166623433 Mins