เมตตา

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2549

 

.....เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึง ความหวังดี ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เป็นความรู้สึกที่เป็นมิตร ความมีไมตรีต่อกัน

 

.....เมตตา เป็นภาวะของจิตที่ปราศจากความโกรธ ความอาฆาตมาดร้าย มีแต่ความหวังดีมีไมตรีจิตหวังความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้งลักษณะเมตตาที่เห็นได้ชัดเจนคือความรักลูกของพ่อแม่ซึ่งจัดเป็นเมตตาแท้ๆ

 

.....ลักษณะของผู้มีเมตตา คือเป็นคนมีสีหน้าแช่มชื่นเบิกบาน ยิ้มแย้มเข้าหากัน มีแต่ความปรารถนาดี ชอบความเป็นมิตรมากกว่าความเป็นศัตรู ไม่ชอบทำร้าย ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น

 

.....เมตตา เป็นธรรมข้อที่ ๑ ในพรหมวิหารธรรม ๔ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่า อัปปมัญญา เป็นเครื่องกำจัด พยาบาท คือความอาฆาตมาดร้าย ความคิดทำร้ายผู้อื่น