สันโดษ (๑)

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2549

 

.....สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจ หมายถึง ความยินดีพอใจสิ่งที่ได้มาหรือในผลงานที่สำเร็จมาด้วยเรี่ยวแรงความพยายามของตนในทางที่ชอบธรรม แล้วสร้างความพอดีไว้ในใจในการเสวยผลจากสิ่งหรือผลงานนั้น

 

สันโดษ มี ๓ ลักษณะคือ

 

๑. ยินดีตามได้ คือยินดีพอใจในสิ่งเท่าที่มีเท่าที่ได้ด้วยกำลังของตน ไม่ดิ้นรนอยากได้จนทำให้เกิดเดือดร้อน

๒. ยินดีตามกำลัง คือยินดีพอใจกำลังของตน ใช้กำลังที่มีอยู่ เช่นความรู้ความสามารถให้เกิดผลเต็มที่เต็มกำลัง ไม่ย่อหย่อนบกพร่อง

๓. ยินดีตามสมควร คือยินดีพอใจแต่พอดี ไม่เกินเลย คือรู้จักพอเป็น อิ่มเป็น และแบ่งปันส่วนที่เกินเลยไปเอื้อเฟื้อผู้อื่นตามสมควร

 

.....สันโดษ เป็นทรัพย์ภายในที่ทำให้เกิดความสุขได้มากกว่าทรัพย์ภายนอก

 

 Total Execution Time: 0.0016037980715434 Mins