สักกายทิฐิ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2549

 

.....สักกายทิฐิ แปลว่า ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน คือความเห็นที่ยึดติดอยู่กับขันธ์ 5 ว่าเป็นตัวตน ว่าเป็นของตน เช่นเห็นว่ารูปเป็นตัวตนเห็นว่ารูปเป็นของตน เป็นต้น

 

.....สักกายทิฐิ เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวาง ไม่หลุดพ้นจากความเป็นตัวตน ทำให้เกิดความติดใจหลงใหล หวงแหน แสวงหา รวมเป็นต้นเค้านำมาซึ่งความทุกข์ทั้งมวล

 

.....สักกายทิฐิ จัดเป็นสังโยชน์คือเป็นกิเลสที่ยึดโยงสัตว์ไว้ในภพและในกองทุกข์ มิให้หลุดรอดออกไปได้

 

 Total Execution Time: 0.015558950106303 Mins