อวิหิงสา

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2549

 

.....อวิหิงสา แปลว่า ความไม่เบียดเบียนให้เดือดร้อน

 

.....อวิหิงสา หมายถึง ความเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ไม่ปรารถนาจะก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น มุ่งให้ผู้อื่นพ้นจากความเดือดร้อนเป็นที่ตั้ง เป็นธรรมเบื้องต้นที่ทำให้เกิดกรุณาธรรม

 

.....ลักษณะนิสัยของผู้มีอวิหิงสา คือเป็นผู้มีกรุณา ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นได้รับความลำบากเดือดร้อน ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น เห็นคนอื่นเดือดร้อนก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ โดยไม่เห็นแก่ความลำบากเหนื่อยยากของตัว โดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง

 

.....อวิหิงสา เป็นธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม

 Total Execution Time: 0.0053116003672282 Mins