อนัตตา – อนัตตตา

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2549

 

.....อนัตตา – อนัตตตา แปลว่า มิใช่อัตตาความเป็นของมิใช่ตัวตน ไม่นิยมแปลว่า ไม่มีอัตตา หรือ ไม่มีตัวตน

 

ที่ชื่อว่า อนัตตา เพราะมีลักษณะดังนี้

1. เป็นสภาพว่างเปล่า คือหาสภาวะที่แท้จริงไม่ได้ เพราะประกอบด้วยธาตุ 4 เมื่อแยกธาตุออก สภาวะที่แท้จริงก็ไม่มี

2. หาเจ้าของมิได้ คือไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริง สงวนรักษามิให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้

3. ไม่อยู่ในอำนาจ คือไม่อยู่ในบัญชาของใคร ใครบังคับไม่ได้ เช่นบังคับมิให้แก่ไม่ได้

4. แย้งต่ออัตตา คือตรงข้ามกับอัตตา

 

.....อนัตตา หรือ อนัตตตา เป็นสามัญลักษณะ คือเกิดมีเสมอกันแก่สังขารทุกอย่าง

 Total Execution Time: 0.0049142320950826 Mins