อนันตริยกรรม

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2549

 

.....อนันตริยกรรม แปลว่า กรรมที่ให้ผลไม่มีระหว่าง คือให้ผลทันทีหลังจากตายไป ไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลคั่นกลาง ถือว่าเป็น ครุกรรม คือกรรมที่หนักที่สุด เป็นบาปที่สุดยิ่งกว่ากรรมใดๆ

 

อนันตริยกรรม มี 5 อย่าง คือ

1. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา

2. มาตุฆาต ฆ่ามารดา

3. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์

4. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้า จนถึงพระโลหิตออก

5. สังฆเภท ทำให้สงฆ์แตกแยกกันจนไม่ร่วมอุโบสถสังฆกรรมกัน

 

.....กรรม 5 อย่างนี้ เมื่อผู้ทำตายไปย่อมตกนรกทันที แม้จะทำบุญอื่นไว้มาก ก็ต้องไปรับผลกรรมนั้นก่อน เช่น พระเทวทัตซึ่งทำสังฆเภทไว้ ถูกแผ่นดินสูบแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรก

 Total Execution Time: 0.0040351668993632 Mins