อริยทรัพย์

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2549

 

       อริยทรัพย์ แปลว่า ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ของผู้เป็นอริยะ จัดเป็นทรัพย์ภายใน ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกเหมือนทรัพย์สินเงินทอง

 

อริยทรัพย์ มี ๗ ประการ คือ

 

๑. ศรัทธา ความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ

๒. ศีล การรักษากายวาจาใจเรียบร้อย

๓. หิริ ความละอายแก่ใจที่จะทำชั่ว

๔. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของการทำชั่ว

๕. พาหุสัจจะ ความเป็นคนแก่เรียน

๖. จาคะ ความเสียสละ แบ่งปัน

๗. ปัญญา ความฉลาดรู้บาปบุญคุณโทษ

 Total Execution Time: 0.022041416168213 Mins