อวิโรธนะ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2549

   

 

.....อวิโรธนะ หมายถึงความเป็นผู้ปฏิบัติกิจต่างๆ โดยไม่ผิดไปจากคลองธรรมและจารีตประเพณี และเมื่อถูกโลกธรรมกระทบเข้าก็ไม่

 

.....ลักษณะนิสัยของผู้มีอวิโรธนะ คือเป็นผู้มั่นคงอยู่ในทำนองคลองธรรม เป็นผู้รักษาธรรมรักษาความถูกต้อง ทำกิจต่างๆ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากธรรม มุ่งความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างว่าไปตามผิดตามถูก ถือคติ “บำราบคนพาลอภิบาลคนดี” เป็นหลัก มีใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว เมื่อประสบกับโลกธรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ แม้จะร้ายแรง

 

.....อวิโรธนะ เป็นธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร