อักโกธะ

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2549

 

.....อักโกธะ แปลว่า ความไม่โกรธ หมายถึงความเป็นผู้มีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาธรรมควบคุมอารมณ์ ระงับยับยั้งใจได้

 

.....ลักษณะนิสัยของผู้มีอักโกธะ คือเป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ เป็นคนหนักแน่น ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่โกรธง่ายไม่เอาแต่อารมณ์ ไม่ปรารถนาก่อเวรก่อภัยกับใครๆ เป็นคนมีเหตุผล ไม่ขุ่นเคืองใจในเหตุที่ไม่ควรขุ่นเคือง แม้มีเหตุที่ควรจะขุ่นเคือง ก็สามารถระงับยับยั้งใจไว้มิให้ขุ่นเคืองได้ด้วยโยนิโสมนสิการ

 

 Total Execution Time: 0.0049455165863037 Mins