อนุพุทธ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2550

 

.....อนุพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ตาม คือ พระสาวกผู้ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า

 

.....อนุพุทธ หมายถึง ผู้ได้ตรัสรู้ธรรมโดยอาศัยการสดับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุ มิใช่ผู้ตรัสรู้ธรรมได้เองตามลำพังหากตรัสรู้ธรรมได้เองเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า

 

.....อนุพุทธ ได้แก่พระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันต์ มีทั้งภิกษุและภิกษุณี เช่น พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระอานนท์ มหาปชาบดีโคตมีเถรี ปฎาจาราเถรี

 Total Execution Time: 0.0013717492421468 Mins