อนุปุพพิกถา

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2550

 

.....อนุปุพพิกถา แปลว่า เรื่องหรือคำสอนที่แสดงไปโดยลำดับ

 

.....อนุปุพพิกถา หมายถึง พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงสูงขึ้นไปตามลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนจนสามารถปล่อยวางความยึดติดอยู่กับกามคุณได้

 

อนุปพพิกถา มี ๕ เรื่อง คือ

๑. ทานกถา เรื่องการให้ทาน ประโยชน์ของการให้ทาน

๒. สีลกถา เรื่องการรักษาศีล ประโยชน์ของการรักษาศีล

๓. สัคคกถา เรื่องสวรรค์อันเป็นอานิสงส์ที่ได้จากทานและศีล

๔. กามาทีนวกถา เรื่องโทษของกามคือ ความสุขในสวรรค์

๕. เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์ของการออกบวชคือการออกจากกาม

 Total Execution Time: 0.001336665948232 Mins