อทินนาทาน

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2549

 

.....อทินนาทาน แปลว่า การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ หมายถึง การลักทรัพย์ รวมไปถึงการเบียดบัง ฉ้อ โกง ตระบัด ทำลายทรัพย์ของผู้อื่นให้เสียหาย เป็นต้น

 

การกระทำที่จะเป็นอทินนาทานจะต้องครบองค์ 5 คือ

 

1. ทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน

2. รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน

3. มีเจตนาจะลัก

4. มีความพยายามในการลัก

5. ลักทรัพย์นั้นมาได้ด้วยความพยายามนั้น

 

.....การกระทำอทินนาทานถือว่าเป็นการละเมิดศีล แสดงถึงความเป็นมีความโลภเป็นเหตุให้ผู้กระทำมัวหมอง เป็นเหตุก่อเวรภัยมีโทษถึงตกนรก และส่งผลทำให้เกิดเป็นคนยากจน ขาดแคลนสมบัติในทุกภพทุกชาติ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010188698768616 Mins