อินทรียสังวร

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2549

 

.....อินทรีย์ แปลว่า สิ่งที่เป็นใหญ่ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ เป็นใหญ่ในการดูในการฟัง ในการดม ในการลิ้ม ในการสัมผัส ในการรู้ ตามลำดับ

 

.....สังวร แปลว่า  ความสำรวม  ความระมัดระวัง  ความป้องกัน  ความคุ้มครองรักษาด้วยสติ

 

.....อินทรียสังวร แปลว่า ความสำรวมระวังอินทรีย์ หมายถึงระวังตา หู เป็นต้น เช่น ในขณะที่ได้ดูได้ฟัง ระวังมิให้ยินดียินร้าย มิให้ติดใจหลงใหลในสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง ให้มีสติในการดูในการฟัง ให้รู้เท่าทันตลอดเวลา

 

.....อินทรียสังวร เป็นเหตุให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่านร่านหาสิ่งที่ได้ดูได้ฟังเป็นต้น มีสติรู้เท่าทันเสมอเมื่อสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆ