อิทธิบาท

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2549

 

.....อิทธิบาท แปลว่า แนวทางให้ถึงความสำเร็จ แนวทางให้ถึงความประสงค์ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ หรือเป็นเหตุให้งานหรือกิจการที่ทำบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ประสงค์

 

อิทธิบาท มี ๔ ประการ คือ

 

๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

๒.วิริยะ เพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น

๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ

๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

 

.....อิทธิบาท ๔ ประการนี้เป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติให้เกี่ยวเนื่องกันไปทุกประการ จึงจะได้รับผลสำเร็จเรียบร้อย และเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ได้ตรัสรู้ธรรมด้วย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0061175982157389 Mins